• image
  • image
  • image
  • image
  • image

اطلاعات پروژه

نام پروژه : سرپرستی استان سیستان و بلوچستان

نوع پروژه : نوسازی

مدت اجرا : 2 سال و 2 ماه

تاریخ افتتاح : 27 خرداد 97

کارفرما : بانک صنعت و معدن

مشاور : سطح و صنعت

پیمانکار : راه و پل آسیا

کاربری: سرپرستی و شعبه

موقعیت