در تاریخ 97/10/01 جناب آقای مهندس گندمی مدیر عامل شرکت آتیه سازان صنعت و معدن از پروژه بانک صنعت و معدن شهرستان زنجان و ابهر بازدید بعمل آوردند.