• image
  • image
  • image
  • image
  • image

اطلاعات پروژه

نام پروژه : نمای سرپرستی تبریز

نوع پروژه : بازسازی

مدت اجرا : 60 روز

کارفرما : بانک صنعت و معدن

مشاور : شرکت مهندسین مشاورسطح و صنعت

پیمانکار : شرکت آتی بنا آژند

کاربری:اداری

موقعیت