• image
  • image
  • image
  • image
  • image

اطلاعات پروژه

نام پروژه : شعبه ساری

نوع پروژه : نوسازی

کارفرما :بانک صنعت و معدن

مشاور :شرکت سطح و صنعت

پیمانکار : شرکت توسعه ابنیه صنعت هکمتانه

کاربری: تجاری ،اداری

موقعیت