• image

اطلاعات پروژه

نام پروژه : ساختمان مرکزی بانک صنعت و معدن

نوع پروژه :بازسازی

کارفرما : بانک صنعت و معدن

کاربری: تجاری – اداری

موقعیت