ردیف

نام پروژه

1

برج باغ فرشته

2

شعبه آمل بانک صنعت و معدن

3

شعبه قائم شهر بانک صنعت و معدن

4

شعبه شاهرود بانک صنعت و معدن

5

سرپرستی استان قم بانک صنعت و معدن

6

سرپرستی استان سمنان بانک صنعت و معدن

7

سرپرستی استان کردستان(سنندج) بانک صنعت و معدن

8

سرپرستی استان یزد بانک صنعت و معدن

9

بازسازی نمای سرپرستی استان زنجان بانک صنعت و معدن

10

شعبه شهر صنعتی کاوه بانک صنعت و معدن