ردیف

نام پروژه

۱

برج باغ فرشته

۲

شعبه آمل بانک صنعت و معدن

۳

شعبه قائم شهر بانک صنعت و معدن

۴

شعبه شاهرود بانک صنعت و معدن

۵

سرپرستی استان قم بانک صنعت و معدن

۶

سرپرستی استان سمنان بانک صنعت و معدن

۷

سرپرستی استان کردستان(سنندج) بانک صنعت و معدن

۸

سرپرستی استان یزد بانک صنعت و معدن

۹

بازسازی نمای سرپرستی استان زنجان بانک صنعت و معدن

۱۰

شعبه شهر صنعتی کاوه بانک صنعت و معدن