• image
  • image
  • image
  • image
  • image

اطلاعات پروژه

نام پروژه

نام پروژه : شعبه سرپرستی کاشان

نوع پروژه : نوسازی

مدت اجرا : 12 ماه

کارفرما : بانک صنعت و معدن

مشاور : شرکت مهندسین مشاور سطح و صنعت

پیمانکار : شرکت پایدار سازه پیام

کاربری: تجاری – اداری – مسکونی

موقعیت