• image
  • image
  • image
  • image
  • image

اطلاعات پروژه

نام پروژه : شعبه جی اصفهان

نوع پروژه : نوسازی

مدت اجرا :15 ماه

تاریخ افتتاح : 95/10/21

کارفرما :بانک صنعت و معدن

مشاور : سطح و صنعت

پیمانکار : شرکت جامع سازان پویا

کاربری: تجاری

موقعیت