• image
  • image
  • image
  • image
  • image

اطلاعات پروژه

نام پروژه : شعبه گرمسار

نوع پروژه : نوسازی

کارفرما :بانک صنعت و معدن

مشاور : سطح و صنعت

پیمانکار : شرکت پایدارسازه پیام

مساحت : 707 مترمربع

کاربری: تجاری

موقعیت