• image
  • image
  • image
  • image
  • image

اطلاعات پروژه

نام پروژه : شعبه سرپرستی اصفهان

نوع پروژه : بازسازی

مدت اجرا :15 ماه

تاریخ افتتاح :97/10/13

کارفرما :بانک صنعت و معدن

مشاور : مهندسین مشاور صنعتی ایران

پیمانکار : شرکت پایوران توسعه

کاربری: تجاری اداری

موقعیت