• image

اطلاعات پروژه

نام پروژه : مجموعه فرهنگی – رفاهی –دارآباد

نوع پروژه : نوسازی

کارفرما : بانک صنعت و معدن

مشاور : ابنیه طراحان البرز

کاربری: رفاهی

موقعیت