مناقصه شعبه مرکزی

مناقصه پروژه شعبه مرکزی در تاریخ 98/02/30 با دعوت از پیمانکاران واجد صلاحیت برگزار گردید و به شرح ذیل از 44 شرکت لیست کوتاه ، تعداد 12 پیمانکار نسبت به پیشنهاد قیمت اقدام نموده و در ساعت ۱۴:۳۰ همان روز نسبت به بازگشایی پاکات توسط کمیسیون مناقصات در محل...

بیشتر بخوانید

بازدید از پروژه ساری

در تاریخ 98/2/25 جناب آقای مهندس پناهنده رییس هییت مدیره بهمرا آقای مهندس سلطانی از نحوه پیشرفت پروژه ساری بازدید بعمل آوردند و دستورات و راهنماییهای لازم در خصوص تسریع اتمام عملیات اجرایی و آماده سازی پروژه جهت بهره برداری را به عوامل مربوطه اعلام نمودند ( پیشرفت عملیات...

بیشتر بخوانید

برگزاری مناقصه پروژه بندرعباس

مناقصه پروژه بندرعباس در تاریخ 98/2/25 با دعوت از پیمانکاران واجد صلاحیت برگزار گردید و به شرح ذیل از 44 شرکت لیست کوتاه ، تعداد 7 پیمانکار نسبت به پیشنهاد قیمت اقدام نموده و در ساعت 14:30 همان روز نسبت به بازگشایی پاکات توسط کمیسیون مناقصات در محل ساختمان...

بیشتر بخوانید