• image
  • image
  • image
  • image
  • image

اطلاعات پروژه

نام پروژه : بازسازی نمای اهواز

نوع پروژه : قراردادی

مدت اجرا : 4 ماه

تاریخ افتتاح : 97/02/26

کارفرما : بانک صنعت و معدن

مشاور : شرکت مهندسی برج ساز

پیمانکار : شرکت مهندسی پایوران توسعه

کاربری: شعبه

موقعیت