مناقصه پروژه شعبه مرکزی در تاریخ 98/02/30 با دعوت از پیمانکاران واجد صلاحیت برگزار گردید و به شرح ذیل از 44 شرکت لیست کوتاه ، تعداد 12 پیمانکار نسبت به پیشنهاد قیمت اقدام نموده و در ساعت ۱۴:۳۰ همان روز نسبت به بازگشایی پاکات توسط کمیسیون مناقصات در محل ساختمان مرکزی بانک اقدام گردید.