در روز دوشنبه مورخ 99/11/06 مجمع عمومی صاحبان سهام جهت رسیدگی به گزارش عملکرد هیئت مدیره محترم و بررسی صورتهای مالی ملزم به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در محل شرکت آتیه دماوند با حضور کلیه سهامداران برگزار و صورتهای مالی شرکت بهمراه عملکرد هیئت مدیره محترم مورد تصویب قرار گرفت.