• image

مشخصات پروژه

نام پروژه : بهسازی و بازسازی شعبه مرکزی بانک صنعت و معدن

نوع پروژه : قراردادی

مدت اجرا : 7ماه

کارفرما: بانک صنعت و معدن

مشاور : شرکت سطح و صنعت

پیمانکار : شرکت زمین ران روش

کاربری : تجاری(شعبه)

موقیت جغرافیایی