در تاریخ 98/02/19 جناب آقای مهندس گندمی با جناب آقای مهندس شفیعی شهردار ارک دیدار نمودند.جلسه صورت گرفته در خصوص بررسی  و حل مشکل پرونده شهرستان اراک تشکیل گردید.