در جلسه ابتدای سال جدید هیئت مدیره محترم و مدیرعامل شرکت آتیه سازان صنعت و معدن با پرسنل این شرکت اهداف سال جدید را مشخص و همچنین با تبریک سال جدید سال خوبی را برای ایشان آرزو کردند.

12