بازدید حاج آقا خبازی و جناب آقای ونکی فراهانی از مجموعه آتیه سازان صنعت و معدن و معرفی جناب آقای مهندس سلطانی به عنوان مسوول حراست شرکت آتیه سازان صنعت و معدن .