در تاریخ 1399/03/18 پروژه بانک صنعت و معدن شعبه کرمان با حضور رئیس محترم هیئت مدیره شرکت آتیه سازان صنعت و معدن ، جناب آقای مهندس مشایخی و رئیس محترم شعبه و سرپرستی استان کرمان جناب آقای بذرافشان و جمعی از همکاران محترم بانک و صنعت و معدن تحویل گردید .