مناقصه پروژه بندرعباس در تاریخ 98/2/25 با دعوت از پیمانکاران واجد صلاحیت برگزار گردید و به شرح ذیل از 44 شرکت لیست کوتاه ، تعداد 7 پیمانکار نسبت به پیشنهاد قیمت اقدام نموده و در ساعت 14:30 همان روز نسبت به بازگشایی پاکات توسط کمیسیون مناقصات در محل ساختمان مرکزی بانک اقدام گردید.