در روز شنبه مورخ 1397/12/25 جلسه مجمع عمومی سالانه با حضور صاحبین سهام و اعضا محترم هئیت مدیره  در دفتر شرکت آتیه سازان صنعت و معدن برگزار گردید و ترازنامه و سود و زیان شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

image
image
image
image
image
image
image
image