مجمع عادی سالیانه منتهی به 98/08/30 در تاریخ 98/11/15 در دفتر شرکت آتیه دماوند با حضور مدیران محترم آن مجموعه و نمایندگان محترم سهامداران شرکت آتیه سازان صنعت و معدن و اعضای محترم هیئت مدیره این شرکت برگزار گردید.