در روز سه شنبه مورخ 98/05/08 جناب آقای مهندس گندمی بهمراه آقای مهندس سبحانی از نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران بازدید بعمل آوردند و از نزدیک از صنایع و شرکتهای جدید در این حوزه بازدید کردند.