در روز دوشنبه مورخ 28 بهمن نمایندگان محترم بانک صنعت و معدن بهمراه سرپرست محترم کارگروه بازدید ، جناب آقای مهندس پناهنده ، از پروژه در حال آماده سازی سبزوار بازدید بعمل آوردندو هماهنگی لازم را در خصوص روند هرچه بهتر اجرای کار با مسوولین پروژه انجام دادند.