در تاریخ 98/01/26 جناب آقای مهندس پناهنده (هیئت مدیره محترم شرکت) به همراه جناب آقای مهندس گندمی (مدیرعامل محترم شرکت ) از چندین ملک در شهر سبزوار بازدید بعمل آوردند.عکسهای ذیل مربوط به ملکی واقع در خیابان عظیمیان ، روبروی بانک سرمایه می باشد.

333444555