در روز سه شنبه مورخ 99/11/14 مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن جناب آقای دکتر مهری بهمراه اعضای محترم هیئت مدیره بانک صنعت و معدن و جمعی از مدیران محترم بانک صنعت و معدن و مدیرعامل محترم شرکت آتیه سازان صنعت و معدن از پروژه شهید لشگری واقع در بزرگراه لشگری تهران بازدید نمودند و از نزدیک در جریان روند پیشرفت پروژه قرار گرفتند.