در تاریخ 97/11/10 جناب آقای مهندس گندمی از زمینهای متعددی واقع در شهرستان ارومیه بهمراه سرپرست بانک صنعت و معدن شهرستان ارومیه بازدید بعمل آورند.عکس مذکور مربوط به بازدید از زمینی واقع در بلوار شهید بهشتی (دانشکده ) یکی از املاک بازدیدی  میباشد.