جناب آقای مهندس گندمی مدیرعامل شرکت آتیه سازان صنعت و معدن جهت تبریک سال جدید از شعبه بانک صنعت و معدن واقع در شهر مشهد بازدید بعمل آوردند.