بازدید جناب آقای مهندس گندمی بهمراه جمعی از مدیران محنرم بانک صنعت و معدن با جناب آقای عابدی معاون اقتصادی بازرگانی استانداری خراسان جنوبی جهت هماهنگی ادارات و سازمانها متولی تاسیسات شهری و شهرداری.