در روز پنج شنبه مورخ 98/06/21 جناب آقای مهندس گندمی از پروژه گرمسار بازدید بعمل آوردند و طی صحبت با عوامل پروژه روند پیشرفت پروژه را مورد بررسی قرار دادند.