در روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۶/۲۱ جناب آقای مهندس گندمی از پروژه گرمسار بازدید بعمل آوردند و طی صحبت با عوامل پروژه روند پیشرفت پروژه را مورد بررسی قرار دادند.