در روز چهارشنبه مورخ 98/03/22  جناب آقای مهندس پناهنده ریاست محترم هیئت مدیره شرکت آتیه سازان صنعت و معدن به همراه جمعی از مدیران محترم بانک از پروژه بانک صنعت و معدن شهرستان گرمسار بازدید بعمل آوردند و از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه قرار گرفتند.