در تاریخ 98/2/25 جناب آقای مهندس پناهنده رییس هییت مدیره بهمرا آقای مهندس سلطانی از نحوه پیشرفت پروژه ساری بازدید بعمل آوردند و دستورات و راهنماییهای لازم در خصوص تسریع اتمام عملیات اجرایی و آماده سازی پروژه جهت بهره برداری را به عوامل مربوطه اعلام نمودند ( پیشرفت عملیات اجرایی در این مرحله 97درصد میباشد) .