در روز یکشنبه مورخ 98/04/030 جناب آقای مهندس گندمی بهمراه جناب آقای ابوالقاسمی ، جناب آقای راستی فر ، جناب آقای عسگری و جناب آقای امینی از شعبه و سرپرستی پروژه استان خراسان جنوبی (شهرستان بیرجند) بازید بعمل آوردند و هماهنگی لازم در خصوص موارد درخواستی سرپرستی استان صورت گرفت .

  • image
  • image
  • image
  • image