در روزیکشنبه مورخ ۹۸/۰۶/۱۷ جناب آقای مهندس گندمی از پروژه شهرستان سبزوار بازدید بعمل آوردند وبا عوامل پروژه جهت تسریع در امور بهره برداری هماهنگیهای لازم را انجام دادند.