در روز چهارشنبه مورخ 6 آذر 98 مديرعامل محترم بانك صنعت و معدن جناب آقای دکتر مهری با همراهی هیأت محترم همراه  و جناب آقای مهندس گندمی ضمن ديدار با كاركنان شعبه بندر عباس از ساختمان در حال احداث شعبه جديد بانك صنعت و معدن بازديد بعمل آوردند.