در روز چهارشنبه مورخ 6 آذر 98 مدیرعامل محترم بانک صنعت و معدن جناب آقای دکتر مهری با همراهی هیأت محترم همراه  و جناب آقای مهندس گندمی ضمن دیدار با کارکنان شعبه بندر عباس از ساختمان در حال احداث شعبه جدید بانک صنعت و معدن بازدید بعمل آوردند.