در روز پنج شنبه مورخ 98/05/17 جناب آقای مهندس گندمی از شهرستان ایلام بازدید بعمل آوردند و به بررسی ملکهای پیشنهادی جهت جابجایی شعبه و بررسی شعبه فعلی پرداختند.