در تاریخ 98/2/21 جناب آقای مهندس گندمی مدیرعامل محترم مجموعه آتیه سازان صنعت و معدن  به همراه اعضای محترم بانک صنعت و معدن جناب آقایان راستی فر مدیریت محترم امور شعب ، سرکار خانم صادق نیا مدیر محترم شعبه بانک صنعت و معدن شهرستان قم و جناب آقای ابوالقاسمی مدیریت محترم امور مهندسی و پشتیبانی بانک صنعت و معدن و نماینده محترم حراست بانک صنعت و معدن از شعبه و محل پیشنهادی جهت تهاتر با ملک شعبه فعلی بازدید بعمل آوردند.