در روز چهارشنبه مورخ 98/03/22 جناب آقای مهندس گندمی مدیرعامل محترم مجموعه ، جلسه ای با مالکین واحدهای فوقانی شعبه شهرستان گرگان جهت خرید واحدهای مذکور در شهرستان گرگان برگزار کردند.همچنین بازدیدی از املاک معرفی شده در سطح شهر بعمل آوردند.