در روز چهارشنبه مورخ 98/03/22 جناب آقای دکتر مهری مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن بهراه جناب آقای مهندس پناهنده ریئس محترم هیئت مدیره شرکت آتیه سازان صنعت و معدن به همراه جمعی از مدیران محترم بانک از سرپرستی بانک صنعت و معدن شهر سمنان بازدید بعمل آوردند.

در بازدید مذکور مقام محترم مدیرعامل بانک جناب آقای دکتر مهری تأکید فراوان به تهیه مکانی مناسب جهت جابجایی شعبه فعلی داشتند.