در روز دوشنبه مورخ 98/05/14 جناب آقاي مهندس گندمي از پرو‍ژه بانك صنعت و معدن گرمسار بازديد بعمل آوردند و از نزديك در جريان روند اجراي پروژه قرار گرفتند و به بررسي امور و نحوه اجرا پرداختند .