در روز دوشنبه مورخ 98/05/14 جناب آقای مهندس گندمی از پرو‍ژه بانک صنعت و معدن گرمسار بازدید بعمل آوردند و از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه قرار گرفتند و به بررسی امور و نحوه اجرا پرداختند .