سبزوار

سپاس ایزد منان را که پس از چندین ماه تلاش بی وقفه مدیران و کارکنان شرکت آتیه سازان صنعت و معدن و با همکاری پیمانکار محترم شعبه ای در شأن و درخور بانک صنعت معدن در شهر سبزوار در تاریخ 99/11/04 در حضور نمایندگان محترم مجلس شهر سبزوار ، فرماندار محترم ، رئیس محترم نیروی انتظامی شهر سبزوار ، رئیس محترم شعب استان خراسان رضوی و رئیس املاک و مستغلات بانک صنعت و معدن افتتاح گردید .